PENB = průkaz energetické náročnosti budovy

Energetický průkaz náročnosti budov obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem (vyhl. 148/2007 Sb.). Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracováván na základě oprávnění k činnosti v oblasti energetické účinnosti vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Vlastníkovi nemovitosti dle výše citovaného ustavení zákona vyplývá povinnost zajitit zpracování průkazu PENB, který bude mít 10-ti letou platnost a který by měl předložit možnému kupujícímu, či nájemci před uzavřením kupních či nájemních smluv.

V případě, že se na naši regionální realitní kancelář obrátíte se žádostí a vyhotovení předmětného průkazu budeme od vás požadovat následující podklady:

projektovou dokumentaci ke stavbě, půdorysy budovy, řezy, pohledy, situaci, skladby konstrukcí, technické paramentry ke stavebním otvorům (okna + vstupní dveře), technickou zprávu a popis technologie vytápění.

Před zhotovením průkazu je zapotřebí provést detailní kontrolu, zda jsou dokumenty kompletní a zda obsahují potřebné náležitosti. V opačném případě bude zapotřebí zajistit pasport objektu – aktuální zameření nemovitosti.

Průkaz energetické náročnosti (PENB) stanovuje energetickou náročnost budovy zejména na základě těchto parametrů:

tvaru budovy – celkové množství ochlazovaných ploch vůči podlahové ploše (členité rodinné domy a bungalovy mají více ochlazovaných ploch, proto vycházejí hůře)
vnitřní výpočtové teplotě místnosti a venkovní klimatické teplotě podle lokality
ztrátě tepla ochlazovaných konstrukcí. Stanoví se zejména pro tyto konstrukce:

podlaha, venkovní stěna, ochlazovaný strop, střecha, okna, venkovní dveře..
způsob vytápění rodinného domu
příprava teplé užitkové vody
způsob větrání
osvětlení

Po zadání výše uvedených parametrů je výsledkem průkazu energetické náročnosti energetická náročnost budovy se zařazením do kategorie A,B,C,D,E,F,G. Kategorie A,B,C vyhoví, ostatní nevyhoví.
Třída energetické náročnosti Měrná spotřeba energie na vytápění v kWh/m2/rok Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy

A – mimořádně úsporná (≤ 50 [43] kWh/m²),
B – velmi úsporná (≤ 97 [82] kWh/m²),
C – úsporná (≤ 142 [120] kWh/m²),
D – méně úsporná (≤ 191 [162] kWh/m²),
E – nehospodárná (≤ 246 [205] kWh/m²),
F – velmi nehospodárná (≤ 286 [245] kWh/m²).

Vyjímky, kdy průkaz PENB není potřeba:

• Bytové a nebytové jednotky, pokud prodávající doloží listiny vyúčtování dodávek tepelné energie (plynu a elektřiny) za uplynulé 3 roky
• Chaty a chalupy
• Zemědělské a průmyslové budovy s energetickou spotřebou do 700 GJ
• Budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Zapamatujte si 5 důležitých fakt o průkazu :

Nebudete-li mít průkaz energetické náročnosti budovy, můžete dostat pokutu až 100 000 korun.
I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej od prodávajícího vyžadovat dodatečně, neboť ten má povinnost nechat ho zpracovat.
Průkaz musí být umístěn viditelně jen v případě veřejných budov, na bytové domy se to nevztahuje.
Průkaz, respektive ukazatele energetické náročnosti v něm uvedené, musí být od 1. ledna 2013 ve všech informačních a reklamních materiálech při prodeji a od 1. ledna 2016 i při pronájmu.
Ceny energií rostou a průkaz má sloužit jako ochrana spotřebitele před nákupem energeticky náročné stavby.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

1. Koho se průkazy týkají?
K budovám, které jej měly mít podle původního znění zákona (novostavby, výrazné rekonstrukce…), přibudou administrativní a také bytové rodinné domy – ty ovšem jen při prodeji či pronájmu.

2. Když dům nebo byt nechci pronajímat ani prodávat, musím mít průkaz energetické náročnosti budov? K čemu mi bude?
Pokud vlastníte rodinný domek či byt a nechcete je prodat ani pronajmout, tak se na vás povinnost nechat si zpracovat průkaz nevztahuje. Bytový dům, vlastněný družstvem či společenstvím vlastníků, průkaz postupně potřebovat bude.

3. Kdo se může vystavení průkazu vyhnout při prodeji nemovitosti?
Pouze vlastník bytové jednotky. A to tím, že doloží účty za energii za uplynulé tři roky. I když je doma nemáte, můžete si je zpětně vyžádat u energetické společnosti.

4. Kdo průkazy vydává? Kde najdu kontakty na energetické auditory?
Seznam lidí oprávněných vydávat energetické průkazy najdete na internetové stránce ministerstva průmyslu a obchodu: www.mpo-enex.cz/experti. Touto osobou může být po absolvování příslušného přezkoušení energetický auditor, autorizovaný inženýr či autorizovaný technik.

5. Kolik je energetických specialistů?
V současné době asi tisíc. Jejich počet bude stoupat, neboť poptávka po zapsání do seznamu těchto odborníků je velká

6. Kolik bude průkaz stát? Je na to nějaká tabulka?
Náklady na zpracování průkazu závisí na tom, jak je hodnocená budova velká a kolik času to odborníkovi zabere. Průkaz na rodinný dům bude stát do deseti tisíc korun, na větší domy pochopitelně více. Záležet bude i na tom, jaké poklady budou k dispozici a co si bude muset energetický auditor zajišťovat sám.

7. Musí k nám domů energetický auditor přijít osobně?
Zpracovatel by měl prověřit skutečný stav nemovitosti a porovnat ho s předloženou dokumentací, měl by tedy přijít domů.

8. Jak dlouhou lhůtu má energetický auditor na zpracování průkazu?
Doba není nijak ohraničená. Záleží na dohodě mezi auditorem a majitelem nemovitosti. U novostaveb, které průkaz musí mít už dnes a dělá se podle projektové dokumentace, to obvykle bývá do týdne.

9. Mohu si pozvat auditora z jiného kraje, než kde bydlím?
Ano, můžete.

10. Jak dlouho energetický štítek platí?
Průkaz energetické náročnosti budovy platí deset let nebo do provedení větší změny dokončené stavby.

11. Co je energeticky vztažná plocha?
Laicky se dá říci, že u běžných domů to je součet všech podlahových ploch počítaných z vnějšího rozměru budovy.

12. Jak to bude v případě bytového domu s nebytovým prostorem, ve kterém je například kosmetické studio nebo nějaká prodejna? Počítá se nebytový prostor do celkové energeticky vztažné plochy?
Záleží na tom, jak je objekt vytápěn a jak v něm jsou udělané tepelné izolace. Například v klasické panelákové kočárkárně předělané na kosmetické studio není žádná tepelná izolace mezi obchodem a byty a ani není odděleno vytápění – zde bude objekt pravděpodobně považován za jeden celek.

13. U nových staveb se průkaz vystavuje na základě projektové dokumentace před zahájením stavby. Jak se bude postupovat u starších budov, k nimž žádný projekt neexistuje – například vesnických domů, městských činžáků z 19. století a podobně?
Velmi často si lze vyžádat kopii projektové dokumentace na stavebním úřadě, kde mají archivované i projekty z 19. století. Pokud skutečně nebude k dispozici, bude si muset energetický specialista objekt zaměřit tak, aby byl schopen průkaz zpracovat.

14. Kdo žádá o kopii projektové dokumentace na stavebním úřadě?
Vždy musí žádat majitel, ten popřípadě může někoho zplnomocnit. Někde je to vyřízené během několika dní a zadarmo, jinde to trvá déle či to zpoplatňují.

15. Co když neseženu projektovou dokumentaci ke svému domu? Co energetický specialista potřebuje k zaměření nemovitosti znát?
Bez projektu to bude dražší. Energetický odborník musí mít přístup do všech prostor v domě a prohlédne si ho ze všech stran i zvenčí, aby jej mohl zaměřit, tedy zjistit rozměry všech konstrukcí, které obalují budovu. Dále je třeba odhalit skladbu obvodových konstrukcí. Zde pomohou specialistovy zkušenosti i znalosti majitele, například z toho, jak vrtal hmoždinku do zdi. Další údaje se týkají technického systému budovy – osvětlení, vytápění, větrání, chlazení a zařízení zajišťujících mikroklimatické podmínky uvnitř.

16. Jak postupovat v případě bytového domu, kde je společenství vlastníků? Jeden (dva) vlastníci chtějí byt pronajímat, ostatní nikoli. Štítek tudíž nepotřebují a nechtějí se podílet na uhrazení nákladů.
V zákoně je jednoznačně stanoveno, že majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni od 1. ledna 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části. Při prodeji a pronájmu bytu však bude průkaz možné nahradit fakturami za všechny energie za poslední tři roky.

17. Jak je to v případě bytu v družstevním vlastnictví? Potřebuji mít energetický průkaz, když ho prodávám? Jak mám postupovat?
Povinnost platí při převodu nemovitosti. U družstevního bytu nejde o převod nemovitosti, ale o převod členských práv, a tudíž zde není nutné nechat si zpracovat průkaz. Od roku 2016 však půjde o pronájem ucelené části nemovitosti, všechny družstevní byty budou muset mít tyto průkazy zpracované. Povinnost bude na majiteli domu, tedy na družstvu.

18. Co mi hrozí, když pronajímám či prodávám byt nebo dům, který nebudu mít opatřený průkazem energetické náročnosti?
Pokud se na vás vztahuje povinnost průkaz mít, hrozí vám pokuta. Ta se může vyšplhat až do výše 100 000 korun. I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej dodatečně vyžadovat.

19. Kdo bude průkazy kontrolovat?
Kontroly bude provádět Státní energetická inspekce a ministerstvo průmyslu a obchodu.

20. Musím mít energetický štítek, když prodávám chatu či chalupu? Když ji v létě někomu pronajímám na týden?
Ne, tato povinnost se nevztahuje na rekreační objekty.

21. Musím dům opatřit průkazem, když jej zdědím v dědickém řízení a nechci ho prodávat ani pronajímat? Když ho na mě rodiče převedou? I tady se mění majitel…
V zákoně se mluví pouze o vztahu prodávající a kupující, při jiném způsobu nabytí nemovitosti průkaz není potřeba. Je především ochranou kupujícího, aby věděl, jakou spotřebu energie nemovitost má. U darů či dědictví nelze očekávat, že by měl nabyvatel možnost volby. Průkaz není nutný ani v případě rozvodu, kdy se byt převádí jen na jednoho z manželů.

22. Průkaz energetické náročnosti budovy bude mít jinou grafickou podobu než tu, kterým se dosud označovaly novostavby. Už je hotová? Jak tedy bude vypadat?
Vyhláška o průkazech ještě nevyšla, a proto ještě není možné říci, jak bude průkaz vypadat. Jisté je, že na něm bude více informací než dosud.

23. Musí být průkaz umístěn viditelně?
Jen u veřejných budov, u rodinných domů ne. Při prodeji rodinného domku či bytu je ovšem nutné jej uveřejnit všude tam, kde se nemovitost inzeruje.

24. Vztahuje se povinnost mít průkaz i na domy v památkových zónách a jejich ochranných pásmech?
Ano, i ty musí mít průkaz energetické náročnosti budov.

25. Chystám se dům či byt rekonstruovat a průkaz už mám. Při jakých stavebních úpravách se změní?
Podle zákona se za větší úpravu považuje změna na více než 25 procentech celkové plochy obálky budovy.

(převzato z MF DNES 25.9.2012)

SPOJTE SE S NÁMI

Datová schránka

8pdwqyb

Adresa

Hřbitovní 789,

Libčice nad Vltavou 252 66